Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Juraja Medzihradského vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-01-9 časti a mechanizmy strojov

sa uskutoční dňa 4. decembra 2009 o 13,oo h
v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Experimentálny a teoretický výskum HCR ozubenia z hľadiska jeho optimalizácie a odolnosti voči poškodeniu pittingom“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., VŠB v Košiciach
• prof. Ing. Ladislav Málik,CSc., ŽU v Žiline
• prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., SPU v Nitre

Školiteľ : prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.