Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Bizoňa

vo vednom odbore doktorandského štúdia 39-01-9 aplikovaná mechanika,
špecializácia: Mechanika tuhých a poddajných telies

sa uskutoční dňa 22. októbra 2009 o 9,00 h v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Analýza poškodenia lopatky veternej turbíny“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.
• doc. Ing. Pavel Élesztös, PhD.
• Ing. Vladimír Hájek, CSc.

Školiteľ : doc. Ing. Miloš Musil, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.