Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Vladimíra Voštiara

vo vednom odbore doktorandského štúdia 39-01-9 aplikovaná mechanika,
špecializácia: Mechanika tuhých a poddajných telies

sa uskutoční dňa 22. októbra 2009 o 11,00 h
v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Využitie MKP a genetického algoritmu v optimalizácii zváracích procesov“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Dr. Ing. Milan Sága
• doc. Ing. Jozef Bocko, CSc.
• Ing. Ľuboš Mráz, PhD.


Školiteľ : doc. Ing. Pavel Élesztös, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.