Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Pavla Tökölyho

v študijnom programe: Časti a mechanizmy strojov,
študijný odbor: 5.2.5 časti a mechanizmy strojov,

sa uskutoční dňa 28. septembra 2009 o 11,oo h v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „ Stanovenie hrúbky povrchovej časti boku zuba z hľadiska odolnosti voči opotrebeniu“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Ján Gaduš , PhD., TF SPU v Nitre
• Ing. Radoslav Orokocký, PhD., Dytron Slovakia, s.r.o., v Bratislave

Školiteľ :
• doc. Ing. Miroslav Bošanský, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.