Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Martina Gajdoša

v študijnom programe: Časti a mechanizmy strojov,
študijný odbor:  5.2.5 časti a mechanizmy strojov,

sa uskutoční dňa 28. septembra 2009 o 9,oo h
v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Optimalizácia základných geometrických parametrov ozubeného prevodu s tribologických a ekologických hľadísk“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Ján Gaduš , PhD., TF SPU v Nitre
• Ing. Radoslav Orokocký, PhD., Dytron Slovakia, s.r.o., v Bratislave

Školiteľ : • doc. Ing. Miroslav Bošanský, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.