Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Rektor STU v Bratislave zastúpený dekanom SjF STU v Bratislave v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent v študijnom odbore Energetika pre Ústav tepelnej energetiky.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie,
- vedecká hodnosť,
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Energetika,
- pedagogická a vedecká prax min. 10 rokov,
- znalosť anglického a nemeckého jazyka


Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní,
- kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.,
- kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 28.9.2009 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk.
Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907897176.