Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Gergely Takácsa ,

v študijnom programe: Mechatronika,
študijný odbor: 5.2.16 mechatronika,

sa uskutoční dňa 28. augusta 2009 o 10,00 h

v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Efficient Model Predictive Control Applied on Active Vibration Attenuation“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., SjF TU v Košiciach
• doc. Ing. Peter Hubinský, PhD., FEI STU v Bratislave

Školiteľ : prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.