Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Márií Sedlákovej ,

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika,
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika,

sa uskutoční dňa 28. augusta 2009 o 11,00 h v zasadacej miestnosti č. 023 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Measurement and simulation of the hip joint loading“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Milan Žmindák, PhD., Strojnícka fakulta v Žiline
• doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. Univerzita Palackého, Olomouc

Školiteľ : doc. Ing. Branislav Hučko, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.