Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce;
Ing. Imricha Pósu
v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia,
študijný odbor: 5.2.29 energetika,

sa uskutoční dňa 9. apríla 2009 o 10,00 h
v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „ Simulácia rotačného hydrostatického pohonu“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Jozef Turza , CSc., Fakulta špeciálnej techniky TUAD v Trenčíne
• doc. Ing. Karol Prikkel, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Školiteľ : doc. Ing. Jozef Krchnár, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.