Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Juraja Úradníčka
v študijnom programe: Aplikovaná mechanika,
študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika,
sa uskutoční dňa 2. apríla 2009 o 11,00 h v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Názov DP: „ Multidisciplinárna optimalizácia modelu odpruženia vozidla vybaveného semiaktívnym magnetoreologickým tlmičom“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Jaroslav Zapoměl , DrSc., VŠB-TU Ostrava, Katedra mechaniky
• doc. Ing. Štefan Segľa, CSc., Univerzita J.E.Purkyně, Fakulta výrobných technológií a managementu,Ústi nad Labem

Školiteľ : doc. Ing. Miloš Musil, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.