Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Mareka Kálla vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-07-9 strojárske technológie a materiály

sa uskutoční dňa 5. marca 2009 o 11,00 h

v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP:
„Modelovanie závislostí reznej rýchlosti kvapalinového abrazívneho lúča od relevantných veličín“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Zdenko Lipa, PhD.
• prof. Ing. Milan Terek , PhD.
• Ing. Mikuláš Bučinský

Školiteľ :
doc. Ing. Vojtech Geleta, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.