Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie pre:

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
2 vysokoškolských učiteľov – odborných asistentov pre manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru
- prednosť majú uchádzači s vedecko-pedagogickou hodnosťou PhD.
- odborná prax minimálne 2 roky
- znalosť anglického jazyka


Ústav tepelnej energetiky
 1  vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre energetiku

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru – Strojnícka fakulta - vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Energetika
- odborná prax minimálne 4 roky
- znalosť anglického jazyka


Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte na
Dekanát SjF STU v Bratislave
útvar personálnych a sociálnych činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava
do 11.2.2009.
Prihlášky môžu byť zasielané aj elektronickou poštou na emailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 02/572 96 124 alebo mobil 0907 897 176.