Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce
Ing. Daniela Stareka
,
v študijnom programe: Mechatronika,
študijný odbor: 5.2.16 mechatronika,

sa uskutoční dňa 4. februára 2009 o 11,00 h

v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Suppression of vibration with optimal actuators and sensors placement“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., TU Košice, Katedra aplikovanej mechaniky
• prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc.,FEng., FS, Ústav mechaniky telies, Brno

Školiteľ :
doc. Ing. Peter Šolek, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.