Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
prof. Ing. Juraj BUKOVECZKY, CSc.
Pracovné zaradenie:
výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Adresa:
UDTK SjF STU v Bratislave
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

tel.:+421 2 57 296 477
E-mail: juraj.bukoveczky@stuba.sk 
Narodený:


Zameranie vo vedecko - výskumnej činnosti:

Prevádzková pevnosť a životnosť strojov

Členstvo v odborných organizáciách, spoločnostiach a komisiách:

-člen Odborovej komisie doktorandského štúdia 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia, SjF STU Bratislave

-člen redakčnej rady elektronického časopisu Hungarian Electronic Journal predseda sekcie Mechanical Engineering and Transportation

-člen Europeische Konferenz deutschsprechender Fördertechnik professoren

-člen VEAB (Vesprémska akademická komisia - oblastná komisia Maďarskej akadémie vied)

-člen redakčnej rady časopisu GÉP, mesačník strojárskej vedecko-technickej spoločnosti

-člen redakčnej rady štvrťročníka Výťahy, vydavateľ Presox, s. s r. o., Dunajská Lúžna, ISSN 1335-6925

Prednášané predmety:

Spoľahlivosť nosných konštrukcií

Základy strojného inžinierstva - v anglickom jazyku

Prevádzková pevnosť a životnosť strojov

Cvičenia:

Spoľahlivosť nosných konštrukcií

Základy strojného inžinierstva (v anglickom jazyku)