Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Tomáša Polóniho


vo vednom odbore doktorandského štúdia 38-01-9 automatizácia a riadenie, špecializácia: Riadenie procesov
sa uskutoční dňa 28. novembra 2008 o 10,30 h v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Aproximačné modelovanie a prediktívne riadenie súčiniteľa prebytku vzduchu zážihového spaľovacieho motora“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD.
• prof. Ing. Peter Dostál , CSc.
• prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Školiteľ :
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.