Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Zuzany Gábrišovej vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-07-9 strojárske technológie a materiály, špecializácia: Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia

sa uskutoční dňa 19. novembra 2008 o 11,00 h

v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Skúšanie odolnosti nitridu kremíka proti opakovaným tepelným rázom“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Ján Bošanský, PhD.
• RNDr. Pavol Šebo, DrSc.
• doc. Ing. Vojtech Pulc, PhD.

Školiteľ : doc. Ing. Zita Iždinská, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave. doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. d e k a n