Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,
že obhajoba dizertačnej práce PaedDr. Martiny Tvrdoňovej
v študijnom programe:  Metrológia,
študijný odbor:  5.2.55 metrológia,

                                   sa uskutoční dňa  26. augusta  2008  o 10,00 h

v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

 

Názov DP:  „Spracovanie meraní na vybraných biologických systémoch
                     metódou matematického modelovania

Oponenti dizertačnej práce:           

  • RNDr. Ing. Ján  Bartl , CSc., Ústav merania SAV , Dúbravská cesta 9,  v Bratislave 
  • prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc., Slovenská zdravotnícka univerzita,
    Limbova  12, v Bratislave
     

Školiteľ :   prof. Ing. Ladislav Dedík, DrSc.,  Strojnícka fakulta STU  v Bratislave.

 

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.