Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie pre:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
- 1 vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre aplikovanú mechaniku a mechatroniku
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru
- študijný odbor aplikovaná mechanika a mechatronika
- znalosť cudzieho jazyka
- odborná prax minimálne 5 rokov
- prednosť majú uchádzači s PhD.

Ústav procesného a fluidného inžinierstva - 1 vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre procesnú techniku
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD.
- odborná prax minimálne 3 roky
- znalosť cudzieho jazyka

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činností, Nám.slobody 17 do 8.8.2008. Prihlášky môžu byť zasielané aj elektronickou poštou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk alebo veronika.blahova@stuba.sk alebo na č.t.57296124 alebo mobil 0917 897 176