Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  vypisuje výberové konanie pre:

Ústav prírodných, humanitných  a spoločenských vied

-1 vysokoškolského učiteľaodborného asistenta pre telesnú výchovu  

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-vysokoškolské vzdelanie FTVŠ
-prednosť majú uchádzači s PhD.
-odborná prax 2 roky
-špecializácia vodné športy
-ovládanie cudzích jazykov

-1 vysokoškolského učiteľaodborného asistenta pre  fyziku

oddelenie technickej fyziky

Kvalifikačné požiadavky

-vysokoškolské vzdelanie matematicko-fyzikálneho alebo technického smeru
-prednosť majú uchádzači s PhD.
-odborná prax 5 rokov
-ovládanie cudzích jazykov

 

Ústav materiálov a technológií 

1- vysokoškolského učiteľaodborného asistenta pre materiály a technológiu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
- prednosť majú uchádzači  vedecko-pedagogickom titulom PhD.so zameraním strojárske technológie a materiály
- odborná prax min.5 rokov
- znalosť cudzích jazyka

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek  zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činností, Nám.slobody 17 do  7.6.2008.

Prihlášky môžu byť zasielané  aj elektronickou poštou na  emailovú  adresu maria.kovacova@stuba.sk alebo veronika.blahova@stuba.sk alebo na č.t.57296124 alebo mobil 0917 897 176