Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Borisa Štubňu vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-02-9 dopravné stroje a zariadenia, sa uskutoční

dňa 23. apríla 2008 o 12,00 hod. v zasadacej miestnosti č. 004
Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Experimentálna identifikácia hydraulického systému nakladača riadeného preklzom kolies

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Peter Bigoš, CSc., Strojnícka fakulta TU v Košiciach
• doc. Ing. Jozef Krchnár, CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave
• doc. Ing. Igor Strážovec , CSc., TBH TECHNIK, s.r.o.  v Žiline
Školiteľ : doc. Ing. Karol Prikkel, CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.