Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Rastislava Majtána vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-02-9 dopravné stroje a zariadenia, sa uskutoční

dňa 23. apríla 2008 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti č. 004
Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Metóda optimalizácie modulárneho riešenia teleskopického výložníka

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Peter Bigoš, CSc., Strojnícka fakulta  TU v Košiciach
• prof. Ing. Jaromír Máca, CSc., VŠI ŽU • v Žiline
• doc. Ing. Izidor Mazurkievič ,CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Školiteľ : doc. Ing. Ladislav Gulan, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.

doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
d e k a n