Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta profesora v odbore:
M e c h a t r o n i k a

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogický titul v odbore alebo príbuznom odbore
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore
- pedagogická prax v odbore 10 rokov
- aktívna znalosť cudzieho jazyka

Prihlášky do výberového konania doložené životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte do 7.2.2008 na adresu:

Dekanát SjF STU v Bratislave
útvar personálnych činností
Nám. slobody 17.

Prihlášky môžu byť zaslané aj elektronickou formou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk