Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta profesora v odbore: M e ch a t r o n i k a

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vedecko-pedagogická titul v odbore , prípadne príbuznom odbore
- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore
- pedagogická prax v odbore 10 rokov
- aktívna znalosť svetového jazyka

Prihlášky do výberového konania doložené životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi s horeuvedených podmienok zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych činností, Nám. slobody 17 do 10.12.2007. Prihlášky môžu byť zaslané aj elektronickou formou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk