Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledovných funkčných miest:

 

1 miesto vysokoškolského učiteľa do funkcie profesor pre Katedru výrobných systémov pre študijný program 2. stupňa  automatizované výrobné systémy

 

1 miesto vysokoškolského učiteľa do funkcie profesor pre Katedru materiálov a technológií pre študijné programy 2.a 3. stupňa strojárske technológie a materiály

 

1 miesto vysokoškolského učiteľa do funkcie profesor pre Katedru výrobnej techniky pre študijné programy 2.a 3. stupňa výrobné stroje a zariadenia

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

Vedecko-pedagogický titul, publikačná činnosť v danom odbore, znalosť svetových jazykov, prax minimálne 3 roky po habilitácii.

 

Prihlášky doložené dotazníkom, životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činností Nám.slobody 17 do 3 týždňov  od zverejnenia  tohto výberového konania.

 

                                               doc.Ing.Karol Jelemenský,PhD.

                                                        dekan fakulty

 

Kontaktné údaje:

Dekanát SjF STU v Bratislave

útvar personálnych a sociálnych činností

Nám.slobody 17


telefón: 57296124

fax: 52925749

e-mail: maria.kovacova@stuba.sk