AKADEMICKÝ SENÁT

STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava

 

 

Zápisnica č. 2/2005-2006

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 13. 12. 2005 o 13.30 h

 

 

Prítomní

Ing. P. Benco, PhD., doc. Ing. E. Gondár, PhD., prof. Ing. E. Hekelová, PhD., Ing. V. Chmelko, doc. Ing. M. Lenárt, PhD., Mgr. M. Manczal, doc. Ing. M. Musil, PhD., doc. Ing. P. Patek, PhD., doc. Ing. K. Prikkel, PhD., Ing. F. Ridzoň, PhD., prof. Ing. B. Roháľ-Iľkiv, PhD., Ing. M. Švantner, Mgr. K. Vassalová, RNDr. V. Záhonová, PhD., Ing. Želimír Žolnaj, J. Derevjaníková, J. Kapustinec, Z. Kiš, T. Petrilák, D. Zeumer

 

Nepr.-ospr.

Ing. D. Čurka, PhD., doc. Ing. M. Vereš, PhD., J. Baránek J. Kosnáč, P. Palacka,, V. Strakota

 

Program:

1.      Otvorenie a schválenie programu

2.      Informácie o činnosti vedenia SjF STU

3.      Vyhodnotenie dotazníkov študentov o kvalite výučby a učiteľov za rok 2004

4.      Informácia o motivačných štipendiách na SjF STU

5.      Informácia o organizačných zmenách na SjF STU

6.      Informácia o činnosti AS SjF STU za rok 2005

7.      Rôzne

 

K bodu 1

      Zasadanie otvoril predseda AS SjF STU doc. Ing. E. Gondár, PhD. Na úvod privítal hostí a prítomných členov AS.

Predložený program bol jednomyseľne schválený.

 

K bodu 2

      Dekan fakulty doc. Ing. K. Jelemenský, PhD. informoval členov AS SjF STU o činnosti vedenia fakulty v čase od 07. 11. 2005 do 13. 12. 2005.

 

K bodu 3

      Prof. Ing. E. Hekelová, PhD. informovala o vyhodnotení dotazníkov študentov o kvalite výučby a učiteľov za rok 2004. Dotazníky boli rozdelené do troch častí:

-          všeobecné informácie,

-          zameranie na predmety,

-          zameranie na hodnotenie učiteľov.

K problémom, ktoré vyplynuli z dotazníkov vedenie fakulty zaujalo stanovisko a boli prijaté opatrenia.

Pretože v dotazníkoch sa zisťovala aj informovanosť študentov o možnostiach štúdia na SjF STU, RNDr. V. Záhonová, PhD., upozornila vedenie fakulty a členov AS na to, že na tohtoročnej Akadémii pomaturitného vzdelávania v publikácii, kde sú uvedené informácie o možnostiach štúdia na VŠ, pri Strojníckej fakulte STU je uvedená iba adresa. Na túto poznámku odpovedal prodekan doc. Ing. I. Ščepka, PhD. Až tesne pred spustením danej akcie sa škola dozvedela, že túto akciu nezastrešuje STU. Na Akadémii bol však dostatočný počet informačných materiálov o SjF STU.

K bodu 4

     Prodekan doc. Ing. I. Ščepka, PhD. informoval o kritériách prospechového štipendia na SjF STU .

 

K bodu 5

   Dekan fakulty doc. Ing. K. Jelemenský, PhD. informoval, že do 31. 01. 2006 prebehne začlenenie katedry elektrotechniky do katedry automatizácie a merania a katedry pružnosti a pevnosti do katedry technickej mechaniky. Od 01. 01. 2006 odvolal vedúcich katedier, ktoré boli začlenené.

   Na žiadosť dekana FCHPT STU na Kolégiu dekana bolo prerokované začlenenie katedry telesnej výchovy do novovytvoreného ústavu telesnej výchovy na FCHPT- kolégium dekana neodporúča toto začlenenie.

   Podobne, z FCHPT STU by mali pracovníci katedry jazykov prejsť na SjF STU.

   V druhej polovici januára dekan fakulty plánuje spoločné výjazdové zasadnutie Kolégia dekana a AS SjF STU, ktoré bude venované organizačným zmenám na fakulte.

   Predseda AS SjF STU doc. Ing. E. Gondár, PhD. upozornil vedenie fakulty na to, aby ďalšie začleňovanie katedier bolo v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na diskusiu akademickej obce.

 

K bodu 6

   Doc. Ing. P. Patek, PhD. v krátkosti informoval o činnosti AS SjF.

 

K bodu 7

   V bode rôzne ohľadom finančného hospodárenia fakulty vystúpili Ing. V. Chmelko, doc. Ing. K. Jelemenský, PhD., prof. Ing. B. Roháľ-Iľkiv, PhD. Z diskusie vyplynulo, že tento rok by fakulta mala mať rozpočet vyrovnaný a možno bude aj ziskový.

   Ďalšia časť diskusie bola venovaná vyhodnotenie dotazníkov. V diskusii vystúpili Ing. V. Chmelko, prof. Ing. E. Hekelová, PhD., doc. Ing. I. Ščepka, PhD., doc. Ing. K. Jelemenský, PhD., doc. Ing. E. Gondár, PhD., D. Zeumer, prof. Ing. B. Roháľ-Iľkiv, PhD. Bolo poukázané na to, že zo zákona vyplýva každý rok urobiť dotazník študentov o kvalite výučby a učiteľov. Na technické nedostatky sa reagovalo rýchlo, bola reakcia aj na závery v personálnych otázkach. Na skvalitnenie výučby sú vykonávané hospitácie a budú sa robiť aj na skúškach. Profesorka Hekelová upozornila na to, že sa nehovorí o tých učiteľoch, ktorí v dotazníkoch dopadli najlepšie. Reakcia na to - budú finančne odmenení.

 

Výsledky korešpondečného hlasovania zo dňa 16. 12. 2005 o predaji horizontálnej vyvrtávačky WR 63.

Výsledky korešpondečného hlasovania

počet členov AS:                  26

hlasovania sa zúčastnilo:    17

súhlas                                    17

nesúhlas                                  0

 

 

 

 

U Z N E S E N I E

Akademický senát Strojníckej fakulty STU na základe korešpondenčného hlasovania, predloženej kúpnej zmluvy a znaleckého posudku schvaľuje predaj horizontálnej vyvrtávačky WR 63.

 

 

 

Zapísala:

RNDr. Viera Záhonová, PhD.

 

 

 

Overovateľ:

 

doc. Ing. M. Lenárt, PhD.

 

doc. Ing. P. Patek, PhD.

 

 

 

 

                                                                                  doc. Ing. Ernest Gondár, PhD.

                                                                                  predseda AS SjF STU