AKADEMICKÝ SENÁT

STROJNÍCKA FAKULTA STU, Nám. slobody 17, Bratislava

 

Zápisnica č. 1/2005-2006

zo zasadania AS SjF STU zo dňa 07. 11. 2005 o 13.30 h

 

Prítomní

Ing. P. Benco, PhD., Ing. D. Čurka, PhD., doc. Ing. E. Gondár, PhD., prof. Ing. E. Hekelová, PhD., Ing. V. Chmelko, doc. Ing. M. Lenárt, PhD., Mgr. M. Manczal, doc. Ing. M. Musil, PhD., doc. Ing. P. Patek, PhD., doc. Ing. K. Prikkel, PhD., Ing. F. Ridzoň, PhD., prof. Ing. B. Roháľ-Iľkiv, PhD., Ing. M. Švantner, Mgr. K. Vassalová, RNDr. V. Záhonová, PhD., Ing. Želimír Žolnaj, J. Derevjaníková, J. Kapustinec, Z. Kiš, J. Kosnáč, P. Palacka, T. Petrilák, D. Zeumer

 

Nepr.-ospr.

doc. Ing. M. Vereš, PhD., J. Baránek, V. Strakota

 

Program:

1.      Otvorenie a schválenie programu

2.      Sľub senátora

3.      Návrh na vyslovenie súhlasu k ďalšiemu pôsobeniu v pedagogickom procese (v zmysle Zákona o VŠ č. 131/2002 § 77 písm. 6)

4.      Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium na SjF STU na ak. rok 2006-2007

5.      Vyhodnotenie dotazníkov študentov o kvalite výučby a učiteľov za rok 2004

6.      Informácie o motivačných štipendiách na SjF STU

7.      Rôzne

 

K bodu 1

      Zasadanie otvoril predseda AS SjF STU doc. Ing. E. Gondár, PhD. Na úvod privítal hostí a prítomných členov AS.

Predložený program bol jednomyseľne schválený.

 

K bodu 2

      Sľub senátorov  zložili Ing. Želemír Žolnaj a z radov študentov Tomáš Petrilák.

 

K bodu 3

      . Bola navrhnutá sčítacia komisia v zložení:

doc. Ing. P. Patek, PhD., doc. Ing. M. Lenárt, PhD., J. Derevjaniková. O zložení tejto komisie sa hlasovalo.

Výsledky hlasovania

počet členov AS:                  26

počet prítomných:                 21

hlasovania sa zúčastnilo     21

za                                           18

proti                                       0

zdržali sa                               3

      Sčítacia komisia bola  väčšinou hlasov schválená.

     

 

K bodu 3

      Písomný materiál dostali všetci členovia AS. Materiál predložil dekan fakulty doc. Ing. K. Jelemenský, PhD.

1.   doc. RNDr. Juraj Dillinger, PhD. – od 01. 09. 2005 do 30. 06. 2006 na 1/2 úväzok, KF

Výsledky hlasovania

počet členov AS:                  26

počet prítomných:                 21

hlasovania sa zúčastnilo     21

za                                           21

proti                                       0

zdržali sa                               0

 

doc. RNDr. Juraj Dillinger, PhD. bol jednomyseľne schválený.

 

K bodu 4

      Písomný materiál dostali všetci členovia AS. Materiál predložil dekan fakulty doc. Ing. K. Jelemenský, PhD.

Výsledky hlasovania

počet členov AS:                  26

počet prítomných:                 22

hlasovania sa zúčastnilo     22

za                                           22

proti                                       0

zdržali sa                               0

Návrh  podmienok prijatia na všetky tri stupne štúdia na SjF STU v ak. r. 2006-2007 bol jednomyseľne schválený.

 

K bodu 5

   O vyhodnotení dotazníkov mala informovať prof. Ing. E. Hekelová, PhD. Vzhľadom na to, že vypadol dataprojektor, tento bod sa preložil na nasledujúce zasadanie AS.

 

K bodu 6

   O motivačných štipendiách informoval prodekan doc. Ing. I. Ščepka, PhD. Motivačné štipendiá sa delia na prospechové a mimoriadne. Zatiaľ nie je vyriešená otázka akým spôsobom sa bude priznávať prospechové štipendium - do konca mesiaca to má byť schválené na AS STU. Mimoriadne štipendium sa priznáva za vynikajúce výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti, vynikajúce plnenie si študijných povinností počas celého štúdia, najlepšiu diplomovú prácu... – priznáva sa iba raz.

 

K bodu 7

Ing. F. Ridzoň – obrátil sa na vedenie fakulty s otázkou uzamykania posluchárni, učitelia prestávky využívajú na „naháňanie“ kľúčov od posluchárni.

Dekan fakulty – prisľúbil nápravu, už dal pokyn vedúcemu prevádzky, aby posluchárne boli otvorené.

Ing. V. Chmelko – mladým asistentom boli predĺžené zmluvy na dobu určitú na skrátený pracovný úväzok. Títo však učia na plný úväzok. Nie je možné v rámci osobného ohodnotenia im vyrovnať mzdu?

Dekan fakulty – nevidí v tom problém, je možné vyrovnať mzdu asistentom, ktorí učia na plný úväzok v rámci osobného ohodnotenia.

Doc. Ing. E. Gondár, PhD – požiadal dekana fakulty, aby informoval AS o realizácii organizačných zmien, ktoré boli schválené na poslednom zasadnutí AS SjF.

Dekan fakulty – Do konca roka prebehne spojenie katedier KE a KAM, KPP a KTM. V súčasnosti prebieha pasportizácia priestorov a inventarizácia.

Ďalej dekan fakulty informoval o činnosti vedenia fakulty za posledné obdobie.

 

Na návrh predsedu AS SjF sa hlasovalo o uzneseni:

 

Dekan fakulty na decembrovom zasadnutí AS SjF podá konkrétnu informáciu o ďalších organizačných zmenách

Výsledky hlasovania

počet členov AS:                  26

počet prítomných:                 22

hlasovania sa zúčastnilo     22

za                                           22

proti                                       0

zdržali sa                               0

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

 

   V diskusii vystúpili ďalej Derevjaníková, Zeumer, Ing. V. Chmelko, prof. Ing. B. Roháľ-Iľkiv, PhD., doc. Ing. E. Gondár, PhD. a dekan fakulty doc. Ing. K. Jelemenský, PhD. Diskusia sa týkala otázky zo strany študentov, že ako je to možné, že učitelia, ktorým nebol na zasadaní AS SjF schválený úväzok, ďalej prednášajú. Bolo im vysvetlené, že zákon umožňuje, aby títo učitelia ďalej pracovali na miestach výskumníkov a tu už nie je potrebný súhlas AS. Je však otázne, či by títo učitelia mali aj skúšať. Dekan bude na túto tému hovoriť s vedúcimi katedier.

 

Výsledky korešpondečného hlasovania zo dňa 14. 11. 2005 na doplnenie Disciplinárnej komisie SjF STU o študentov (V zmysle Disciplinárneho poriadku STU v Bratislave pre študentov, čl. 2 odst. 4).

Výsledky korešpondečného hlasovania – David Zeumer

počet členov AS:                  26

hlas. lístky odovzdalo:          21

súhlas                                    21

nesúhlas                                  0

Výsledky korešpondečného hlasovania – Ján Šulek

počet členov AS:                  26

hlas. lístky ododvzdalo:        21

súhlasí                                   21

nesúhlas                                  0

 

U Z N E S E N I A

1.1 Akademický senát Strojníckej fakukty STU vyslovuje jednomyseľne súhlas k ďalšiemu pôsobeniu v pedagogickom procese (v zmysle zákona o VŠ č. 131/2002 § 77 písm. 6) doc. RNDr. Juraja Dillingera, PhD. od 01. 09. 2005 do 30. 06. 2006 na 1/2 úväzok, KF.

1.2 Akademický senát Strojníckej fakulty STU jednomyseľne schvaľuje „Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium na SjF STU na akademický rok 2006-2007“.

1.3 Akademický senát Strojníckej fakulty STU ukladá dekanovi fakulty podať informáciu o ďalších organizačných zmenách na fakulte na decembrovom zasadnutí akademického senátu.

1.4 Akademický senát Strojníckej fakulty STU schvaľuje doplnenie disciplinárnej komisie fakukty o Davida Zeumera a Jána Šuleka.

 

 

 

Zapísala:

RNDr. Viera Záhonová, PhD.

 

 

 

Overovateľ:

 

doc. Ing. M. Lenárt, PhD.

 

doc. Ing. P. Patek, PhD.

 

 

 

 

                                                                                  doc. Ing. Ernest Gondár, PhD.

                                                                                  predseda AS SjF STU