Prejsť na obsah
Uchádzači

Informácia o prijímacom konaní pre uchádzačov o bakalárske štúdium na akademický rok 2017/2018

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2017/2018 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia.  

Externá forma štúdia (4-ročné štúdium) sa v akademickom roku 2017/2018 neotvára.

 • Termín podania prihlášky: do 15. augusta 2017 - 2. kolo príjmacieho konania
 • Poplatok za prijímacie konanie pre dennú formu štúdia:
  20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v štátnom jazyku),
  25 € - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),
  50 € -  uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
  .
 • Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole
 • Zaslanie všetkých povinných príloh vrátane prihlášky: do 15. august 2017
 • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 17. august 2017
 • Možno vyplniť tlačivo prihlášky, ktoré si zakúpite v predajniach ŠEVT-u, alebo si ho stiahnete tu pdf
 • Uchádzači o bakalárske štúdium v prihláške uvedú najviac dva študijné programy, ktoré chcú študovať

Ponuka študijných programov uskutočňovaných v štátnom jazyku, na ktoré si môžete podať prihlášku:

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3-ročné štúdium)

aplikovaná mechanika a mechatronika
automatizácia a informatizácia strojov a procesov
automobily a mobilné pracovné stroje
energetické stroje a zariadenia
technika ochrany životného prostredia 
strojárske technológie a materiály
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
environmentálna výrobná technika

Ponuka študijných programov uskutočňovaných v cudzom (anglickom) jazyku, na ktoré si môžete podať prihlášku:

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3-ročné štúdium):

aplikovaná mechanika a mechatronika
automobily a mobilné pracovné stroje

Uchádzač o štúdium si môže podať len jednu prihlášku na najviac dva študijné programy z ponuky študijných programov.

Ak má uchádzač záujem pri voľbe študijného programu uviesť aj alternatívny študijný program, v spodnej časti stránky (e-prihláška) s informáciou o kompletnosti prihlášky v časti Dosiaľ neprevedené prihlášky kliknutím na hrubú šípku Údaje o prihláške môže v položke Alternatívny typ prijímacieho konania A zvoliť ešte ďalší študijný program. V prípade prekročenia kapacitného limitu zvoleného hlavného študijného programu,  môže byť uchádzačovi ponúknuté štúdium v Alternatívnom študijnom programe typu A.

Ak uchádzač pošle na svoje meno nesprávne dve a viac prihlášok + uhradí za každú prihlášku zvlásť manipulačný poplatok - bude kontaktovaný a vyzvaný k úprave. V tomto prípade je manipulačný poplatok za každú ďalšiu podanú prihlášku NEVRATNÝ!

Prihláška (vlastnoručne podpísaná) musí obsahovať:

 • životopis (vlastnoručne podpísaný)
 • v prihláške vypísané známky z koncoročných vysvedčení (za 1. až 4. ročník, v prípade 5-ročného štúdia za 2. až 5.ročník), doložené overenými fotokópiami vysvedčení + maturitného vysve, dčenia nasledovne:
  • uchádzači, ktorí maturujú v roku 2017  – vypisujú do prihlášky známky (+priemery) z výročných vysvedčení (za 1. až 3., príp. 2. až 4. ročník, ktoré dajú potvrdiť v škole (pečiatka a podpis zástupcu strednej školy + podpis uchádzača). Overenú kópiu výročného vysvedčenia za posledný rok štúdia t.j. 4., príp. 5. ročník, spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia, je potrebné poslať bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 15. augusta 2017

Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške
Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania.

  Poplatok za prijímacie konanie:

  • Poplatok za prijímacie konanie na dennú formu štúdia:  
   20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v štátnom jazyku),
   25 € - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),

   50 € - ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku.

  Držiteľom čestných prihlášok (finalisti Strojárskej olympiády) a účastníkom akcie Formula okolo Slovenska bude manipulačný poplatok za príjmacie konanie odpustený po predložení čestnej prihlášky ako prílohy k vytlačenej E-prihláške. Pre podanie papierovej prihlášky sa odpustenie manipulačného poplatku nevzťahuje!!

  Správny poplatok je potrebné uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na účet STU. Pri platbe je bezpodmienečne nutné uviesť hodnotu variabilného symbolu v tvare, ktorý  vygeneroval informačný systém prihlášky. Prijatie Vašej platby si potom môžete skontrolovať v evidencii e-prihlášok v sekcii: Zaplatené.

   Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
   Adresát: Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
   Číslo účtu: IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
   SWIFT BIC: SPSRSKBA
   Variabilný symbol
   pri podaní:
   a) - elektronickej prihlášky variabilný symbol generuje informačný systém prihlášky 
   b) - papierového tlačiva ŠEVT je variabilný symbol 20172018
   Konštantný symbol: pre platbu prevodom: 0558  

   Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
   Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
   IBAN kód: SK0981800000007000341800
   SWIFT kód: SPSRSKBA

    

   Prijímacie konanie:

   Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole.
   V bodovom hodnotení výsledkov dosiahnutých uchádzačom na strednej škole sú obsiahnuté:
   študijný priemer počas celého stredoškolského štúdia, výsledok maturity,  priemerná známka z profilujúcich predmetov – matematika a  fyzika, druh strednej školy a iné aktivity.
   Dekan fakulty určí, do akej bodovej hodnoty možno uchádzačom odpustiť prijímaciu skúšku. 

   Uchádzači so špecifickými potrebami:

   Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium. 

   Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

   Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
   Mgr. Alena Cepková, PhD.
   tel.: +421 908 769 899
   e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

   Poznámka:

   Úroveň maturitnej skúšky s hodnotou „nešpecifikovaná" vyberajte v prípade,  že ste vykonali maturitnú skúšku v dobe, kedy neprebiehalo rozlíšenie podľa úrovní.  Známka sa vypisuje do posledného stĺpca Interná časť-známka.

   Počty prijímaných študentov:

   Študijný program Forma / metóda štúdia Počty prijímaných študentov
   aplikovaná mechanika a mechatronika denná / prezenčná 45
   automatizácia a informatizácia strojov a procesov denná / prezenčná 30
   automobily a mobilné pracovné stroje denná / prezenčná 95
   energetické stroje a zariadenia denná / prezenčná 30
   technika ochrany životného prostredia  denná / prezenčná 20
   strojárske technológie a materiály denná / prezenčná 20
   environmentálna výrobná technika denná / prezenčná 30
   meranie a manažérstvo kvality v strojárstve denná / prezenčná 30
   Spolu  denná / prezenčná 300
        
   Študijný program uskutočňovaný
   v cudzom (anglickom) jazyku
   Forma / metóda štúdia Počty prijímaných študentov
   aplikovaná mechanika a mechatronika denná / prezenčná 15
   automobily a mobilné pracovné stroje denná / prezenčná 15
   Spolu denná / prezenčná 30

   Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2018/2019 sú uvedené v smernici dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

   Naša kontaktná adresa:
   Strojnícka fakulta STU v Bratislave
   Útvar pedagogických činností 
   Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1
   Tel.: + 421 2 57296 198
   E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk
   Internet: http://www.sjf.stuba.sk